Zakonski i podzakonski akti

 
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 05/15)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23))
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)
 • Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/19 i 52/21)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)
 • Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13 i 84/21)
 • Opća deklaracija o ljudskim pravima (Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima, NN 12/09)
 • Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9,05, 1,06, 2,10 i 13/17)
 • Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije (NN 124/14)
 • Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 84/21)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 141/22)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/2002)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)