Psiholog u vrtiću

Čime se bavi psiholog?

Psiholog u dječjem vrtiću
PODRUČJE RADA:
1. prevencija (procjena, identifikacija, edukacija)
2. rana intervencija (poduzimanje mjera)
1. Prevencija
Procjenjuje i prati psihofizički razvoj djece u svrhu optimalne prilagodbe razvojnih zadaća svakom djetetu. Budući da planirana skrb za dijete
i poticanje njegova ranog razvoja pretpostavlja prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje djetetovih primarnih i sekundarnih, razvojnih i posebnih potreba, psiholog:

 • prati prilagodbu djece na vrtić, posebno djece s utvrđenim posebnim potrebama
 • utvrđuje opći razvojni status djece
 • prati zadovoljavanje bioloških i psiholoških potreba djeteta kroz odgojno-obrazovni rad
 • prepoznaje djecu s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju, uključujući i potencijalno darovitu djecu
 • procjenjuje psihofizičke karakteristike djece školskih obveznika vezano uz spremnost za školu

Važan segment rada predškolskog psihologa u funkciji prevencije odnosi se na suradnju s roditeljima, s ciljem informiranja, educiranja i podrške u roditeljstvu te usklađivanja obiteljskog i institucionalnog odgoja i obrazovanja.
Vezano uz suradnju s roditeljima psiholog obavlja:

 • inicijalne razgovore s roditeljima kod upisa djeteta u vrtić
 • roditeljske sastanke (upis u vrtić, CAP program)
 • edukativne radionice za roditelje (prilagodba na polazak u vrtić)
 • savjetovanje, educiranje i podrška roditeljima o postupcima kada dijete ima poteškoće u socio- emocionalnom razvoju

Rana intervencija:

 • psiholog prepoznaje i upućuje dijete u nadležnu ustanovu na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman
 • u suradnji sa stručnim timom vrtića i odgojiteljima izrađuje individualne planove za rad s djecom s posebnim potrebama
 • vodi savjetodavne razgovore i konzultacije s odgajateljima i roditeljima o djeci

Više o stručnim temama kojima se bavi psiholog možete pročitati u nastavku:

Psihološka procjena

Što je psihološka procjena i čemu ona služi

Roditeljski stilovi i kako utječu na razvoj djeteta?

Stilovi roditeljstva

Što je to suosjećajno discipliniranje i kako ga koristiti u odgoju djeteta?

Disciplina bez drame

Socijalna kompetencija djeteta

SOCIJALNA KOMPETENCIJA DJETETA

O važnosti igre i terapiji igrom

Zašto je igra važna za razvoj djeteta, što je terapija igrom

Što je enureza i enkopreza?

Što su to enureza i enkopreza

Vodič za roditelje kroz pustolovinu prve tri godine
djetetova života

U tvom naručju priručnik

Radno vrijeme:   Ponedjeljak 08:00- 15:00    Srijeda 10:00- 17:00   Četvrtak 08:00- 15:00

E- mail: bubamarapsiholog@gmail.com