Logoped u vrtiću

Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, oštećenjem sluha itd.).

U kontekstu dječjeg vrtića logoped kroz savjetodavni i edukativni rad s odgojiteljima i roditeljima sprječava i ublažava teškoće djece.

Probirom obuhvaća svu djecu u vrtiću i odredi koja djeca su rizična za razvoj poremećaja u glasu, govoru, jeziku i komunikaciji. Detaljnije dijagnosticira teškoće te djece i uključuje ih u program praćenja i savjetovanja roditelja ili individualno radi na poticanju govora, jezika, komunikacije i predvještina čitanja, pisanja i računanja.

Najčešće prisutne teškoće su kronična promuklost zbog dugotrajnog glasnog govora, poremećaji izgovora glasova, netečnosti u govoru, teškoće u jezičnom izražavanju i razumijevanju i teškoće socijalne komunikacije.

Više o svakoj teškoći možete pročitati na poveznicama na internetskoj stranici:

http://www.centar-logos.hr/poremecaji-jezicno-govornog-razvoja-2/

Marija Brezak, magistra logopedije

stručna suradnica logopedinja

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 8:00 – 15:00

TELEFON: 049 287 724 (računovodstvo)

MAIL: logoped.bubamara@gmail.com

TKO JE LOGOPED I ČIME SE BAVI

Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, oštećenjem sluha itd.).

U kontekstu dječjeg vrtića logoped kroz savjetodavni i edukativni rad s odgojiteljima i roditeljima sprječava i ublažava teškoće djece.

Probirom obuhvaća svu djecu u vrtiću i odredi koja djeca su rizična za razvoj poremećaja u glasu, govoru, jeziku i komunikaciji. Detaljnije dijagnosticira teškoće te djece i uključuje ih u program praćenja i savjetovanja roditelja ili individualno radi na poticanju govora, jezika, komunikacije i predvještina čitanja, pisanja i računanja.

Najčešće prisutne teškoće su kronična promuklost zbog dugotrajnog glasnog govora, poremećaji izgovora glasova, netečnosti u govoru, teškoće u jezičnom izražavanju i razumijevanju i teškoće socijalne komunikacije.

Više o svakoj teškoći možete pročitati na poveznicama na internetskoj stranici:

http://www.centar-logos.hr/poremecaji-jezicno-govornog-razvoja-2/

STRUČNA SURADNICA LOGOPEDINJA U DJEČJEM VRTIĆU BUBAMARA

Nakon prve kratke procjene logoped daje roditeljima povratnu informaciju o područjima koja je potrebno poticati u djeteta (*na kraju ovog teksta su savjeti kako poticati dijete u pojedinom području jezično-govornog razvoja). To ne znači da dijete ima poremećaj tog područja, već samo da ima manja znanja i vještine u tom području u odnosu na svoje vršnjake i da bi bilo dobro to područje poticati i kod kuće. Koliko su ta znanja i vještine slabije u odnosu na vršnjake možete saznati na individualnom savjetovanju s logopedom. Nakon te prve procjene, logoped dalje detaljnije proučava područje u kojem je dijete imalo slabiji uspjeh od očekivanog i donosi odluku o kojem stupnju i tipu teškoća se radi i u koji oblik rada će uključiti dijete (individualni rad logopeda s djetetom ili intenzivnije praćenje djetetovog jezično-govornog razvoja uz savjetovanje roditelja). Sve informacije o radu logopeda s djetetom možete dobiti individualno.

Roditelj bi trebao pokušati poticati dijete kroz igru, bilježiti svoja zapažanja i nedoumice i obratiti se logopedu na individualno savjetovanje s tim bilješkama minimalno dva puta godišnje. Savjetovanje se može dogovoriti i više puta godišnje ako to logoped smatra potrebnim ili roditelj sam želi.

Radno vrijeme logopeda je od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati. U tom periodu možete bez najave doći do logopeda i dogovoriti termin savjetovanja. Termin savjetovanja možete dogovoriti i putem elektroničke pošte: logoped.bubamara@gmail.com. Preporučeno vrijeme za savjetovanje roditelja je od 13 do 15 sati jer u jutarnjim terminima logopedinja individualno radi s djecom.

U nastavku se nalazi prezentacija s grupnog logopedskog savjetovanja (˝logopedskog sastanka˝) kao i dodatne informacije kako poticati dijete kod kuće u pojedinom području.

prezentacija logopedski sastanak

KAKO POTICATI DIJETE U PODRUČJIMA KOJE JE LOGOPEDINJA NABROJILA?

U  nastavku možete pročitati više o svakom pojedinom području:

IZGOVOR

Roditelji ne ispravljaju izgovor glasova koje dijete krivo izgovara, ali mogu ubrzati logopedsku terapiju tako da nauče dijete nazive dijelova tijela koji su nam bitni za izgovor: obrazi, gornja usna, donja usna, jezik, zubi. Sve to dijete bi trebalo pokazati na drugome i na sebi.

MUCANJE

Razvojno je mucanje govorno ponašanje koje karakterizira iznenadno i učestalo ponavljanje, prekidanje ili produljivanje glasova, slogova ili riječi nakon što je dijete već počelo govoriti posve tečno, spajajući riječi u dvočlane i tročlane rečenice.

BOGAĆENJE RJEČNIKA

Rječnik djeteta je broj riječi koje razumije (receptivni rječnik) i broj riječi koje koristi i može samostalno imenovati (ekspresivni rječnik).

JEZIK I GRAMATIKA

Jezični poremećaji mogu biti razvojni i stečeni. Razvojni jezični poremećaji se javljaju u razdoblju usvajanja jezika (do 3. godine), a stečeni nastaju nakon što je usvojena baza materinskog jezika ( između 3. i 4. godine života).

KOMUNIKACIJA

Poremećaj socijalne komunikacije može biti izoliran, ali se može javiti i u sklopu drugih stanja, kao što su poremećaji iz autističnog spektra (PAS), kašnjenje u jezičnom razumijevanju i/ili govoru, intelektualne teškoće, opće razvojno kašnjenje, te deficit pažnje/hiperaktivnost (ADHD).

PRIPREMA ZA ČITANJE I PISANJE

Djeca u vrtiću NE uče čitati i pisati. Ona bi trebala do 7 godine usvojiti PREDVJEŠTINE čitanja i pisanja.

IGRE ZA LJETO

U nastavku možete pronaći dodatne ideje za vježbanje preko ljeta ako su djeca motivirana i nedostaje im logopedska terapija (vjerujte mi, ima puno takvih 🙂)