Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

DOKUMENTI

KURIKULUM 2017 2018

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2017 2018

Godišnje izvješće 2016-2017

POZIV ZA 2. SJEDNICU UV

ZAPISNIK S 1 SJEDNICE UV

POZIV ZA 1. SJEDNICU UV

JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA svibanj 2017.

PLAN RASHODA I IZDATAKA – 2017-2018-2019

PLAN 2017. I PROJEKCIJA 2018. I 2019. OPĆI DIO

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2017. I PROJEKCIJA 2018. I 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2017. GODINA

 

PLAN NABAVE DV BUBAMARA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE DV BUBAMARA ZA 2016. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2014.

PLAN NABAVE 2015. GODINA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2015. GODINE

FINANCIJSKI PLAN 2016.

KATALOG INFORMACIJA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2016. GODINA

ODLUKA o mjerilima za osiguranje sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

PRAVILNIK O UPISU DJECE 27.04.2016.

ZAKONI

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ( ”Narodne novine” broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) ( ”Narodne novine”, broj 106/12)
 • Obiteljski zakon (”Narodne novine” broj 103/15)

PODZAKONSKI AKTI

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (“Narodne novine” broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (“Narodne novine” broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)