Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Logoped u vrtiću

TKO JE LOGOPED I ČIME SE BAVI

Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, oštećenjem sluha itd.).

U kontekstu dječjeg vrtića logoped kroz savjetodavni i edukativni rad s odgojiteljima i roditeljima sprječava i ublažava teškoće djece.

Probirom obuhvaća svu djecu u vrtiću i odredi koja djeca su rizična za razvoj poremećaja u glasu, govoru, jeziku i komunikaciji. Detaljnije dijagnosticira teškoće te djece i uključuje ih u program praćenja i savjetovanja roditelja ili individualno radi na poticanju govora, jezika, komunikacije i predvještina čitanja, pisanja i računanja.

Najčešće prisutne teškoće su kronična promuklost zbog dugotrajnog glasnog govora, poremećaji izgovora glasova, netečnosti u govoru, teškoće u jezičnom izražavanju i razumijevanju i teškoće socijalne komunikacije.

Više o svakoj teškoći možete pročitati na poveznicama na internetskoj stranici:

http://www.centar-logos.hr/poremecaji-jezicno-govornog-razvoja-2/

STRUČNA SURADNICA LOGOPEDINJA U DJEČJEM VRTIĆU BUBAMARA

Nakon prve kratke procjene logoped daje roditeljima povratnu informaciju o područjima koja je potrebno poticati u djeteta. To ne znači da dijete ima poremećaj tog područja, već samo da ima manja znanja i vještine u tom području u odnosu na svoje vršnjake i da bi bilo dobro to područje poticati i kod kuće. Koliko su ta znanja i vještine slabije u odnosu na vršnjake možete saznati na individualnom savjetovanju s logopedom. Nakon te prve procjene, logoped dalje detaljnije proučava područje u kojem je dijete imalo slabiji uspjeh od očekivanog i donosi odluku o kojem stupnju i tipu teškoća se radi i u koji oblik rada će uključiti dijete (individualni rad logopeda s djetetom ili intenzivnije praćenje djetetovog jezično-govornog razvoja uz savjetovanje roditelja). Sve informacije o radu logopeda s djetetom možete dobiti individualno.

Roditelj bi trebao pokušati poticati dijete kroz igru, bilježiti svoja zapažanja i nedoumice i obratiti se logopedu na individualno savjetovanje s tim bilješkama minimalno dva puta godišnje. Savjetovanje se može dogovoriti i više puta godišnje ako to logoped smatra potrebnim ili roditelj sam želi.

Radno vrijeme logopeda je od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati. U tom periodu možete bez najave doći do logopeda i dogovoriti termin savjetovanja. Preporučeno vrijeme za savjetovanje roditelja je od 13 do 15 sati jer u jutarnjim terminima logopedinja individualno radi s djecom.

U nastavku se nalazi prezentacija s grupnog logopedskog savjetovanja (˝logopedskog sastanka˝) kao i dodatne informacije kako poticati dijete kod kuće u pojedinom području.

prezentacija logopedski sastanak

PODRUČJE IZGOVORA GLASOVA

Roditelji ne ispravljaju izgovor glasova koje dijete krivo izgovara, ali mogu ubrzati logopedsku terapiju tako da nauče dijete nazive dijelova tijela koji su nam bitni za izgovor: obrazi, gornja usna, donja usna, jezik, zubi. Sve to dijete bi trebalo pokazati na drugome i na sebi. Više…

PODRUČJE TEČNOSTI GOVORA

Razvojno je mucanje govorno ponašanje koje karakterizira iznenadno i učestalo ponavljanje, prekidanje ili produljivanje glasova, slogova ili riječi nakon što je dijete već počelo govoriti posve tečno, spajajući riječi u dvočlane i tročlane rečenice. Više…

PODRUČJE RJEČNIKA (POZNAVANJA POJMOVA)

Rječnik djeteta je broj riječi koje razumije (receptivni rječnik) i broj riječi koje koristi i može samostalno imenovati (ekspresivni rječnik). Više…

PODRUČJE MORFOSINTAKSE (POTICANJE PREPRIČAVANJA)

Jezični poremećaji mogu biti razvojni i stečeni. Razvojni jezični poremećaji se javljaju u razdoblju usvajanja jezika (do 3. godine), a stečeni nastaju nakon što je usvojena baza materinskog jezika ( između 3. i 4. godine života). Više…

PODRUČJE KOMUNIKACIJE

Poremećaj socijalne komunikacije može biti izoliran, ali se može javiti i u sklopu drugih stanja, kao što su poremećaji iz autističnog spektra (PAS), kašnjenje u jezičnom razumijevanju i/ili govoru, intelektualne teškoće, opće razvojno kašnjenje, te deficit pažnje/hiperaktivnost (ADHD). Više…

PODRUČJE PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA

Djeca u vrtiću NE uče čitati i pisati. Ona bi trebala do 7 godine usvojiti PREDVJEŠTINE čitanja i pisanja. I kao što ne možemo dijete upisati na nogomet ako ne zna hodati, isto tako ne možemo ni očekivati da će dijete naučiti čitati i pisati ako nije svladalo vještine koje tome prethode. Kada takvo dijete na silu podučavamo čitanju i pisanju to je kao da započinjemo graditi krov, a nismo još izgradili zidove. Više…

IGRE ZA LJETO

  1. Za djecu s kojom trebamo raditi na rječniku i gramatici jako su korisne slike s puno detalja. Na stranici koja je navedena u nastavku možete pronaći šarene slike s puno detalja. One pomažu djetetu da nauči što više novih riječi  i koristi duge i gramatički komplicirane rečenice. Više…